Verbeterimplementaties volgens het model

PDF | Print | E-mail

There are no translations available.

MINCE verstrekt op basis van het gemeten volwassenheidsniveau bij elk van de zes Towers interventie advies. Dit advies wordt aangeduid met de term Action Flavors en de opvolging ervan zal leiden tot verhoging van de volwassenheid van de organisatie. MINCE onderscheidt zeven Action Flavors:

• AF1 – Quickening: versnelling, zodanig bespoedigen dat veranderingen niet meer tijd nemen dan noodzakelijk

• AF2 – Broadening: verbreden, veranderen met medeneming van de volle breedte

• AF3 – Deepening: verdiepen, integraal beschouwen en onderbouwen van veranderingen

• AF4 – Preservation: verduurzamen, het voor de toekomst vasthouden van hetgeen werd geleerd

• AF5 – Tailoring: verbijzonderen, toesnijden op het publiek dat onderwerp is van de verandering

• AF6 – Interrelating: verbinden, het verbinden van alle betrokkenen bij verbeteracties

• AF7 – Explicitation: verexpliciteren, het zodanig verwoorden van het beoogde doel dat dit door betrokkenen als het ‘lonkende perspectief’ beschouwd wordt.

De relatie tussen verbeteringen in Towers en Criteria enerzijds en Action Flavors anderzijds is overigens niet één-op-één. Meerdere Action Flavors kunnen worden gecombineerd en leiden tot de verbetering van één Tower/Criterion, maar ook is het mogelijk dat één Action Flavor leidt naar de verbetering van meerdere Towers/Criteria.

 
 

MINCE inzet

PDF | Print | E-mail

There are no translations available.

Het effect van de actuele versie van de methodiek is in 2003 (avant la lettre) internationaal onderzocht bij de University of Liverpool op basis van zestig internationaal verspreide organisaties. Sinds het vierde kwartaal van 2007 loopt er een onderzoek op basis van MINCE bij vier Nederlandse organisaties (Nuon, T-Systems, Dienst Justitiële Inrichtingen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis) onder aansturing van de Vrije Universiteit.

 
 

MINCE en het bedrijfsleven

PDF | Print | E-mail

There are no translations available.

Bepaalde bedrijven beschikken over MINCE specialisten op verschillende niveaus van deze methodiek (Bronze, Silver en Gold). De specialisten kunnen bij organisaties op basis van een uitgekiende project- of programma-aanpak het optimale verbetertraject specificeren en, desgewenst, uitvoeren of begeleiden. Daarnaast kan vanuit het bedrijfsleven worden voorzien in op maat toegesneden coaching, intervisie, supervisie of persoonlijke trainingen. De juiste specialisten kunnen uw organisatie aan een zodanige vliegende start helpen met MINCE en/of daaraan te koppelen methodieken, dat de verbeteringen zeer snel zichtbaar worden. Bovendien kunnen de juiste specialisten er, bij de uitvoering van dat traject, voor zorgen dat uw eigen mensen deze verbeteracties zonder externe bemoeienis overnemen en uitvoeren. Tenslotte kunnen externe bedrijven uw organisatie bijstaan indien u op enig moment tot een sanity check of audit besluit: u wilt na enige tijd op eigen kracht voortgegaan te zijn, voor de zekerheid, laten toetsen in hoeverre uw MINCE volwassenheidsverbeteringen nog optimaal aansluiten op de nieuwste ontwikkelingen.

 
 

MINCE en GAUDI, RDA, PRINCE2, ITIL etcetera

PDF | Print | E-mail

There are no translations available.

MINCE en andere methodieken/modellen sluiten in het algemeen goed op elkaar aan. Zo is het niet bijvoorbeeld noodzakelijk, maar zeer wel mogelijk om vanuit een GAUDI traject activiteiten te ontplooien conform MINCE. Evenzeer kan dit omgekeerd geschieden. Ook kan een MINCE Action Flavor een prikkel betekenen om bijvoorbeeld (een onderdeel van) ITIL of PRINCE2 in te zetten in een organisatie. Competentie ontwikkeling kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van een methode zoals bijvoorbeeld RDA. Dit is niet noodzakelijk, maar het zijn wel mogelijkheden.

 
 

Meer informatie

PDF | Print | E-mail

There are no translations available.

Meer informatie over MINCE is te vinden op de officiële website van de MINCE2 Foundation http://www.MINCE2.org. Versie 1.0 van MINCE staat beschreven in het boek in de Engelse taal, dat bij Van Haren Publishing verscheen in november 2007 (ISBN 9789087530471). Aan vertalingen van dit boek in de Nederlandse, Franse, Duitse, Spaanse, Russische en Chinese taal wordt momenteel gewerkt. De MINCE2 Foundation kent een Board, een aantal sympatisanten uit het bedrijfsleven, die helpen het beleid te bepalen. Daarnaast staat de Advisory Board, een groep materiedeskundigen die hun expertise beschikbaar stellen met het doel het MINCE model te perfectioneren en allerlei activiteiten te (helpen) ontplooien.

 
 

Page 4 of 4

Latest News

VIP

Versatility In Personalities Ensure the success of...
Read more...
Bartosz and VIP

Bartosz and VIP

Bartosz (Arnhem, Hilversum) decided today to participate...
Read more...

MINCE model summary

An extremely brief summary of the main MINCE model...
Read more...

MINCE measurement method

In this approximately 1,5 minute video message, there...
Read more...
Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

10 November 2010 - The Royal Bank of Scotland decided...
Read more...
eerste VIP-meting uitgevoerd

eerste VIP-meting uitgevoerd

There are no translations available. 9 juni 2010 -...
Read more...

Contact

Questions? Please contact us.